KÖPVILLKOR

Detta är allmänna köpvillkor. Finns det avtalade köpvillkor (som signerade avtal mellan leverantör och kund) är dessa gällande.

1. Allmänt och definitioner.

1.1 Dessa allmänna villkor utgör en del av Felestad:s avtal avseende försäljning
och leverans av trycksaker. Följande definitioner ska äga tillämpning i dessa
allmänna villkor: "Allmänna villkor" dessa allmänna villkor. "Orderbekräftels-
en" den av kunden accepterade offerten. "Avtalet" orderbekräftelsen med
bilagor inklusive allmänna villkor. "Kunden" leverantörens motpart enligt or-
derbekräftelsen. "Leverantören" Felestad"Produkt/produkterna" den/de produkter som leverantören ska leverera till kunden enligt orderbekräftelse.

2. Avtalets ingående

2.1 Avtalet är bindande efter att kunden, inom offertens giltighetstid, godkänt
den av leverantören till kunden lämnade offerten (orderbekräftelsen).

3. Tolkningsordning

3.1 Om det skulle förekomma innehållsmässiga, motstridigheter mellan doku-
menten i avtalet gäller orderbekräftelsen framför bilagor och bilagor framför allmänna villkor.

4. Leverantörens åtaganden

4.1 Ha levererat produkterna senast på den leveransdag som anges i orderbe-
kräftelsen ha levererat produkterna med en högsta kvantitetsavvikelse på
+/? tio (10) procent eller annat meddelat i offert eller ordererkännande.

4.2 Leverantören ska vid uppfyllandet av sina åtaganden enligt avtalet använda för ändamålet kompetent personal samt utföra sina åtaganden enligt
avtalet med skicklighet, snabbhet, omsorg och på ett fackmannamässigt
sätt, samt i övrigt på det sätt som kunden har att förvänta sig.

4.3 För det fall leverantören har anledning att anta att försening av leverans
kommer att inträffa, eller för det fall försening annars framstår som sanno-
lik, ska detta utan uppskov skriftligen meddelas kunden. Leverantören ska
ange orsaken till förseningen samt den tidpunkt då leverans av produkterna
beräknas kunna ske.

4.4 Efter leverans ska leverantören till kunden:

A) Återlämna det material som kunden ställt till leverantörens förfogande.

B) Överlämna det material som leverantören tagit fram eller låtit ta fram, förut-
satt att kunden på förhand begärt att sådant material ska återlämnas.

5. Kundens åtaganden

5.1 Kunden ska på alla sätt medverka till att leverantören kan fullgöra sina för-
pliktelser enligt avtalet.

5.2 Kunden ska inom angiven tid lämna det underlag leverantören behöver för
att kunna tillverka produkterna. Kunden ska vidare, utan dröjsmål, granska
korrekturmaterialet och meddela huruvida korrekturmaterialet stämmer
överens med kundens beställning. Kunden ansvarar ensam för att allt mate-
rial kunden lämnar till leverantören är korrekt.

5.3 Det material kunden ska lämna till leverantören ska kunna öppnas av dator-
programmen Adobe Illustrator CS6, Adobe Indesign CS6 eller Adobe Acro-
bat Pro och måste vara av eps, ai eller PDF-format enligt leverantörens
instruktioner.

5.4 Kunden ska tillse att leverantören inte kränker rättighet tillhörande tredje
man vid framställning av reproduktions- eller tryckmedier efter original eller
vid reproduktion och mångfaldigande av kundens tillhandahållna material.

5.5 Kunden ska tillse att denne har rätt att utnyttja den programvara, inbegripet
vidarebearbetning, som erfodras för kunden framtagning av sitt grafiska
material.

5.6 Kundens åtagande enligt punkterna 5.4 och 5.5 ovan innebär att kunden
är skyldig att för leverantörens räkning dels vidta erforderliga rättsliga och
andra åtgärder när tredje man gör gällande intrång i dennes rätt, dels svara
för eventuella skadestånd till denne.

6. Ersättning och betalning

6.1 Priset för produkterna framgår av orderbekräftelsen. Priset är angivet exklu-
sive mervärdesskatt om inte annat anges.

6.2 Kunden ansvarar för fraktkostnaderna vilka består av frakt-, emballage-
samt eventuella hanteringskostnader. Den fraktkostnad som anges i orderbekräftelsen kan komma att ändras till följd av ökade fraktkostnader för
leverantören på grund av exempelvis varuskatter, tulltariffer och valutakursförändringar. Kunden ansvarar för sådana förändringar i fraktkostnaderna.

6.3 Kunden ansvarar för eventuell reklamskatt.

6.4 Betalning erläggs mot faktura tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid be-
ställningar för under femhundra (500) kronor utgår femtio (50) kronor i faktu-
reringsavgift. Emballagekostnad utgår med trettio (30) kronor per order.

6.5 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med arton (20) procent. Leve-
rantören äger även rätt att begära påminnelse- och förseningsavgift.

6.6 För det fall betalning inte erläggs i rätt tid har leverantören rätt att hålla inne
sina prestationer till dess betalning sker.

6.7 Äganderätten till produkterna övergår till kunden först efter erlagd betalning.

7. Leverans

7.1 Leverans sker till av kunden anvisad adress. I det fall produkterna skadas
under leverans gäller reglerna om kvalitetfel nedan.

8. Underleverantörer

8.1 Leverantören har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

9. Sekretess

9.1 Om kunden begär det är leverantören skyldig att iaktta diskretion i enlighet med vad god affärssed kräver beträffande sina affärsrelationer med
kunden och sakinnehållet avseende produkterna.

9.2 Om kunden begär det är leverantören skyldig att vidta åtgärder för att
förhindra att obehöriga får insyn i vad kunden beställt. Leverantören äger
därvid rätt till ersättning för extra kostnader som åtgärderna medför.

10. Säkerhet och panträtt

10.I I det fall det visar sig att kundens ekonomiska förhållanden är sådana att
det finns skälig anledning att anta att betalning inte kommer ske i rätt tid
äger leverantören rätt att avbryta produktionen eller på leveransdagen
hålla inne produkterna i avvaktan på att kunden ställer fullgod säkerhet för
sina förpliktelser enligt avtalet.

10.2 Leverantören har panträtt i produkterna och all kundens egendom som
han har i sin besittning till säkerhet för att kunden inte fullgör sina skyl-
digheter. Om kunden inte fullgör dessa enligt avtalet, har leverantören rätt
att själv realisera panten på lämpligt sätt och ur köpeskillingen täcka vad
denne har att fodra.

11. Kvalitetsfel

11.1 Som kvalitetsfel anses avvikelser och variationer i fråga om prestationens
beskaffenhet och egenskaper som enligt en fackmannamässig bedöm-
ning inte utgör en endast ringa avvikelse eller ringa variation på prov,
förlaga eller liknande eller från vad parterna avtala eller vad som i övrigt
kan anses vara avtalat med hänsyn till prestationens art och karaktär.

11.2 Som kvalitetsfel anses inte:

A) Avvikelser som beror på att kunden inte fullgjort sina åtaganden enligt avtalet.
B) Den slutliga prestationen innehåller felaktiga exemplar understigande två
(2) procent av av den beställda upplagan såvitt gäller fel hänförliga till
tryckningen och en halv (0,5) procent gäller vidarebearbetningsfel.

11.3 Vid bedömning av huruvida kvalitetsfel föreligger eller inte ska även
beaktas att:

A) Leverantören trycker produkterna i antingen CMYK-färger, PMS-färger eller
med olika lacker.
B) Vid screentryck används endast PMS-färger samt
C) Att färgåtergivningen kan variera.

12. Påföljder och kvalitetsfel

12.1 Leverantören ska genom reparation eller omleverans avhjälpa kvalitetsfel i
produkterna. Avhjälpande ska ske med den skyndsamhet som omständig-
heterna kräver. I det fall leverantören avhjälper kvalitetsfelet äger kunden
inte rätt till högre ersättning än vad som motsvarar tio (10) procent av priset
för produkterna.

12.2 Om produkterna trots felet kan användas för sitt ändamål (icke allvarligt fel)
får leverantören i stället för avhjälpande göra ett prisavdrag som svarar mot
felets betydelse.

12.3 Om produkterna på grund av felet inte kan användas (allvarligt fel) och
ett avhjälpande av felet inte är möjlig äger kunden rätt att, i stället för att
begära avhjälpande, häva avtalet och har därvid rätt till ersättning enligt
nedan.

12.4 Vid bedömningen av om ett fel är icke allvarligt eller allvarligt ska särskilt
beaktas produkternas grafiska art och karaktär, bl a kvalitetsnivå, utform-
ning och utförande, användningsändamål samt antal felaktiga produkter.

13. Upplagefel och upplageavvikelser

13.1 I det fall antalet produkter understiger avtalad kvantitet med mer än tio
(10) procent anses fel föreligga såvida parterna inte avtalat annat. I det fall
antalet produkter överstiger avtalad kvantitet med mindre än tio (10) pro-
cent äger leverantören rätt att erhålla ersättning för samtliga levererade
produkter enligt leverantörens styckpris.

13.2 Vid otillåten underupplaga ska vad som anges i punkt 12.1 ovan om lev-
erantörens avhjälpningsskyldighet tillämpas. Vid icke allvarligt upplagefel
gäller vad som anges i punkt 12.2 ovan om prisavdrag. Vid allvarligt upplagefel gäller vad som anges i punkt 12.3 ovan.

14. Leverantörens avhjälpningsrätt

14.1 Vid kvalitets- och upplagefel har leverantören rätt att på egen bekostnad
få avhjälpa felet eller bristen, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för
kunden.

15. Ansvar för fel i produktionsmaterial

15.1 Kunden svarar för försening, kvalitets- och upplagefel som orsakats på
grund av det material som kunden tillhandahållit eller som uppkommit vid
överförande av sådant material.

15.2 Om leverantören vid en fackmannamässig kontroll av det material som
kunden tillhandahållit uppmärksammar att detta är felaktigt eller inte kan
användas så som avsetts ska leverantören utan dröjsmål informera kunden
och begära dennes anvisningar.

15.3 Om leverantören uppmärksammar fel eller icke-användbarhet som avses
i punkt 15.2 får leverantören omedelbart avbryta eller skjuta upp produktionen med rätt till ersättning för de direkta kostnader som avbrottet medför.

16. Reklamation

16.1 Om kunden anser att leverantörens faktura är felaktig ska kunden meddela
detta senast fem (5) dagar efter mottagande. Om anmärkning sker försent
förlorar kunden sin rätt att invända mot fakturan.

16.2 Anmärkning mot fel i produkterna eller mot upplagefel ska göras senast sju
(7) dagar efter att produkterna levererats till av kunden anvisad adress. Sker
anmärkning försent förlorar kunden sin rätt att göra felet gällande.

16.3 Meddelande enligt punkterna 16.1 eller 16.2 ska innehålla uppgift om vad
som påtalas. Kunden har därefter rätt inom tre (3) dagar meddela sitt krav.

17. Force Majeure

17.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av
omständighet som part inte råder över, såsom åsknedslag, eldsvåda, strejk,
krig, mobilisering eller militärkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag,
myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller
produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angi-
vits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt
för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.

17.2 Part som anser att en förhindrande omständighet i 17.1 ovan föreligger ska
omedelbart, skriftligen, informera motparten därom. Parterna ska samråda
kring vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den aktuella omstän-
digheten.

17.3 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1)
månad på grund av sådan omständighet som anges i 17.1 äger part rätt att
skriftligen frånträda avtalet med omedelbar verkan. Vid sådant frånträdan-
de ska vardera parten bära egna kostnader orsakade av frånträdandet.

18. Ansvarsbegränsning

18.1 Leverantörens skadeståndsansvar, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet
föreligger, ska vara begränsat till vad kunden har att erlägga i betalning
enligt huvudavtalet.

18.2 Part ansvarar inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, för
utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive den andra
partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

19. Hävning

19.1 Part äger rätt att häva avtalet för det fall (I) den andra parten begår ett
brott mot avtalet och inte vidtar rättelse inom skälig tid, dock minst trettio
(30) dagar, från det att part skriftligen uppmanat motpart att vidta rättelse,
(II) Den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott, (III) Den andra parten
lämnar in en egen ansökan om konkurs eller annan begär part i konkurs och
sådan konkursansökan inte avvärjts inom trettio (30) dagar, eller (IV) Den
andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder en företagsrekon-
struktion, ackordsprocess eller liknande förfarande.

20. Avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande ska punkterna 9 (sekretess) och 25 (tillämplig lag
och tvister) ha fortsatt bindande verkan för parterna.

21. Kontaktpersoner

21.1 Parterna har inom ramen för avtalet att utse en eller flera kontaktpersoner,
för det fall parts kontaktperson ändras elle dennes kontaktuppgifter ändras
ska detta meddelas den andra parten i enlighet med avtalets meddelandebestämmelser.

22. Meddelanden

22.1 Samtliga meddelanden enligt avtalet ska levereras med bud. Rekommen-
derat brev eller e-post till de i parternas angivna kontaktpersoner och till
de adresser som anges där, eller till den adress som part, med iakttagande
av bestämmelserna i denna punkt, senare meddelat den andra parten.
Meddelande ska anses ha kommit den andra parten till handa om det
(I) avlämnats med bud, vid avlämnandet, (II) avsänts med rekommenderat
brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller (III) avsänts med e-post, då
e-posten har kommit till mottagarens e-postadress, under förutsättning att
avsändande part även sänt e-posten per brev samma dag eller den motta-
gande parten behörigen bekräftat ankomsten av meddelandet.

23. Bestämmelsens ogiltighet

23.1 Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i avtalet anses ogiltig ska detta
inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning
ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation
enligt avtalet.

24. Överlåtelse av avtalet

24.1 Part äger inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta avtalet eller
rättigheter enligt avtalet till annan utan den andra partens skriftliga godkän-
nande. Detta gäller dock inte rätten att uppbära betalning med anledning
av avtalet, oavsett vad som stadgas i föregående meningar har part alltid
rätt att överlåta avtalet till ett bolag i förhållande till vilket parten befinner sig
i ett koncernförhållande.

25. Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk rätt ska tillämpas på avtalet. Tvister som uppstår i anledning av avta-
let ska slutas i allmän domstol, varvid Göteborgs Tingsrätt ska vara första instans.